Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tembang Macapat : Jenis, Conto lan Latihan Soal


Tembang Macapat : Jenis, Conto lan Latihan Soal

Tembang macapat yaiku salah sijining wujud geguritan Jawa sing nggunakake Basa Jawa anyar. Tembang Macapat tinalenan karo guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Apa kuwi guru gatra, guru lagu lan guru wilangan? Apa wae contone? Ayo podo sinau bebarengan.

 • Guru Gatra yaiku wilangan larik/gatra saben pada (yen ing Bahasa Indonesia diarani bait)
 • Guru wilangan yaiku wilangan wanda (yen ing Bahasa Indonesia diarani suku kata) saben gatra
 • Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasan saben gatra.
Jenise tembang macapat ana 11 yaiku :
 • Mijil
 • Kinanthi
 • Sinom
 • Asmarandhana
 • Dhandanggula
 • Gambuh
 • Maskumambang
 • Durma
 • Pangkur
 • Megatruh
 • Pocung
Conto tembang macapat
1. Mijil
Dedalanne guna lawan sekti
Kudu andhap asor
Wani ngalah dhuwur wekasane
Tumungkula yen dipundukani
Ruruh sarwa wasis
Samubarangipun

2. Kinanthi
Kukusing dupa kumelun
Ngeningkentyas kang apekik
Kawengku sagung jajahan
Nanging saget angikipi
Sang resi kaneka putra
kang anjog wiyati

3. Sinom
Nulada laku utama
Tumrap ing wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngeksi Ganda
Panembahan Senapati
Kepati amarsudi
Sudaning hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karya saktya sing sasama

4. Asmarandana
Aja turu sore kaki
Ana dewa nglanglang jagad
Nyangking bokor kencanane
Isine donga tetulak
Sandhang kelawan pangan
Yaiku bageyanipun
Wong melek sabar narima

5. Dhandanggula
Yogyanira para prajurit
Lamun bisa samiya anuladha
Duk ing nguni caritane
Andelira sang Prabu
Sasrabau ing Maespati
Aran Patih Suwanda
Lelabuhanipun
Kang ginelung tri prakara
Guna kaya purung ingkang antepi
Nuhoni trah utama

6. Gambuh
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa kapatuh
Kapatuh pun dadi awon

7. Maskumambang
Wong tan manut pitutur wong tuwa ugi
Ha nemu duraka
Ing donya tumekeng akhir
Tan wurung kasurang-surang

8. Durma
Ingkang eling iku ngelingana marang
Sanak kadang kang lali
Den nedya raharja
Mangkono tindak ira
Yen tan ngugu ya uwis
Teka menenga
Mung aja sok ngrasani

9. Pangkur
Sekar Pangkur kang Winarna
Lelabuhan kang kangge wong aurip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tatakrama
Den kaesthi siyang ratri

10. Megatruh
Kabeh iku mung manungsa kang pinujul
marga duwe lahir batin
Jroning urip iku mau
Isi ati klawan budi
Iku pirantine uwong

11. Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyanthosani
Setya budya pangekese dur angkara

Guru Gatra, Guru lagu, lan guru wilangan tembang macapat bisa disinauni ing tabel ngisor iki.

1

Mijil

10i, 6o,10 e, 10i, 6i, 6u

2

Kinanthi

8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i

3

Sinom

8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

4

Asmarandhana

8i, 8a, 8e/o, 8a, 7a, 8u, 8a

5

Dhandanggula

10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

6

Gambuh

7u, 10u, 12i, 8u, 80

7

Maskumambang

12i, 6a, 8i, 8a

8

Durma

12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i

9

Pangkur

8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

10

Megatruh

12u, 8i, 8u, 8i, 8o

11

Pocung

12u, 6a, 8i, 12a

Conto penggunaanne

Gatekno tembang macapat ing ngisor iki

Bapak Pocung renteng-renteng kaya kalung

Dawa kaya ula

Pencokanmu wesi miring

Sing disaba si pocung mung turut kutha

Tembang ing nduwur judule Pocung

Tembang Pocung iku ana 4 gatra / larik (tembang Pocung terdiri atas 4 baris)

Tembang Pocung iku ana 1 pada (tembang Pocung terdiri atas 1 bait)

Guru wilangan gatra 1 : ba-pak-Po-cung-ren-teng-ren-teng-ka-ya-ka-lung (ana  12 wanda / terdiri atas 12 suku kata)

Guru lagu gatra 1 dijupuk saka kaya kalung = yaiku u (huruf vokal pada kata paling akhir)


Tugas

Supaya luwih mengerteni materi Tembang Macapat iki, garapen soal-soal ing ngisor iki. Kirimen jawabanne ing Whatsapp e Pak Danang sakdurunge jam 09.00 wayah wengi.

Jawaben kanti jawaban sing bener.

1. Tembang macapat jenise ana ....

2. Ing tembang Macapat, wilangan larik/gatra saben pada diarani ....

3. Wilangan wanda saben gatra ing Tembang Macapat diarani ....

4. Tibaning swara ing pungkasan saben gatra diarani ....

5. Gatekno tembang Pocung ing ngisor iki

Timbang nganggur pikiran dadine nglantur

Angur nyambut karya

Apa-apa ditandangi

Wis ngerti wong nganggur bantalane setan

a. Tembang Pocung ing nduwur ana ... pada lan ...gatra

b. Guru lagu gatra 1 yaiku ..., gatra 2, yaiku ..., gatra 3 yaiku ... lan gatra 4 yaiku ...


Dadiya bocah sing taberi. Matur nuwun lan Sugeng Tanggap Warsa kotaku
Posting Komentar untuk "Tembang Macapat : Jenis, Conto lan Latihan Soal"